• پمپ شیمی‌درمانی یک‌بارمصرف داراى محفظه دارو و لومن‌هاى ضدنور جهت استفاده از داروهاى حساس به نور داراى نرخ تزریق قابل تنظیم دقیق دارو کوچک، سبک و قابل حمل آسان برای بـیمار حجم 275 سی سی
  • پمپ شیمی‌درمانی یک‌بارمصرف داراى محفظه دارو و لومن‌هاى ضدنور جهت استفاده از داروهاى حساس به نور داراى نرخ تزریق قابل تنظیم دقیق دارو کوچک، سبک و قابل حمل آسان برای بـیمار حجم 275 سی سی

عنوان

بازگشت به بالا