الکتروکاردیوگرافی اختراع مهم پزشکی در قرن 20

الکتروکاردیوگرافی الکتروکاردیوگرافی (ECG)، اختراعی است که [...]