• داراى نرخ تزریق قابل تنظیم دقیق دارو با قابلیت تزریق جزئى توسط (PCA) کوچک، سبک و با قابلیت حمل آسان برای بـیمار موجود در دو حجم 100 و 275 سی سی
  • داراى نرخ تزریق قابل تنظیم دقیق دارو با قابلیت تزریق جزئى توسط (PCA) کوچک، سبک و با قابلیت حمل آسان برای بـیمار موجود در دو حجم 100 و 275 سی سی
  • داراى نرخ تزریق قابل تنظیم دقیق دارو با قابلیت تزریق جزئى توسط (PCA) کوچک، سبک و با قابلیت حمل آسان برای بـیمار موجود در دو حجم 100 و 275 سی سی

عنوان

بازگشت به بالا